İbn Haldun Üniversitesi
TR EN
HAMZEH AL-BAKRI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
 • Hakemlik

 • Ulusal |
  Dergi |
  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

  Tarih: 2017 | Arapça | İndeks: ISSN
 • Ulusal |
  Bildiri Kitabı |
  Dinler Tarihi | İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri

  Tarih: 2016 | Arapça | İndeks:
 • Ulusal |
  Dergi |
  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

  Tarih: 2018 | Arapça | İndeks: ISSN
 • Ulusal |
  Dergi |
  ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ | İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri

  Tarih: 2015 | Arapça | İndeks: ISSN
 • Editörlük

 • Uluslararası |
  Kitap |
  SAHÎH-I BUHÂRÎ: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2020 - Dil: Arapça - Yazarlar:AL-BAKRI HAMZEH, AHMAD ABDEL JABAR IHMAID SNOBER AHMAD ABDEL JABAR IHMAID SNOBER, DEMİREL SERDAR | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Uluslararası |
  Kitap |
  Dirâsât fi en-Nakdi'l Hadisi inde'l-Usuliyyin | İbn Haldun Üniversitesi Yayınları

  Yıl: 2022 - Dil: Arapça - Yazarlar:AL-BAKRI HAMZEH, AHMAD ABDEL JABAR IHMAID SNOBER AHMAD ABDEL JABAR IHMAID SNOBER, DEMİREL SERDAR | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • Bildiriler

 • Uluslararası |
  Menheciyyetü’t-tasnîfi’l-hadîsiyyi fi’l-karnîni’s-sâlisi mukaranaten bi’l-karni’s-sânî: el-İktisâru ’ale’l-merfû’ati nemuzecen

  Yayın Tarihi: 21.12.2019 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-27 15:31:55 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  Mevkifu muhaddisî el-karneyni’r-râbi’ ve’l-hamisi min Sahîhi’l-Buharî ve eseruhû fî talakkîhî bi’l-kabûl

  Yayın Tarihi: 03.11.2019 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 11:04:19 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  el-Kutubu’l-muteferri’atu an Tavâli’i-l-envâr li’l-Beydâvî ve Eseruhâ fi tatavvur ’ilmi’l-kelâm

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 11:04:36 - Dil: Arapça Aktif
 • Ulusal |
  el-Erbâ’inâtu’l-hadîsiyye fi’l-karni’l-’âşiri’l-hicrî min İbn Kemâl Paşa ile’l-Birgivî: Dirâsetün Mukaranatün

  Yayın Tarihi: 21.10.2018 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-27 15:36:29 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  Dr. Mustafa el-A’zamî Muhakkikan: Dirasetün Nakdiyyetün fî tahkîkihi Muvatta-i’l-İmam Malik

  Yayın Tarihi: 21.12.2018 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 12:32:00 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  Sahihayn müelliflerinin muradını anlamanın eserlerinin müdafaasına katkısı Allame Muhammet Avvame’nin “ Min Menheci’l-İmam Müslim fî Ardi’l-Hadisi’l Muallel fî Sahîhihî” Adlı eserine ilişkin bir araştırma

  Yayın Tarihi: 28.04.2018 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 11:05:26 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  Eserü’l-Hareketi el-Ilmiyyeti fi’l-Muhafazati ale hüviyyeti’l-Kudsi el-İslamiyyeti, Asru Salahıddin Nemuzecen

  Yayın Tarihi: 25.09.2016 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 11:05:42 - Dil: Arapça Aktif
 • Ulusal |
  Tedrisü Ilmi’l-Kelam Bi’l-lüğati’l-Arabiyyeti Fi Biladi’n-Natıkıyne biğayrihe , Ehemmiyetühü ve Asaruhü ve Suubatühü

  Yayın Tarihi: 27.05.2016 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 11:06:01 - Dil: Arapça Aktif
 • Ulusal |
  el-Munâzarât el-Merviyye Beyne’l-İmâneyn Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî ve eş-Şafii

  Yayın Tarihi: 09.05.2010 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 11:06:19 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  Mevkıf ibn Ruşd Min et-Tenzîh ve et-Tecsîm ve et-TeşbîhSivas, Türkiye, 2008).

  Yayın Tarihi: 01.05.2009 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 11:06:30 - Dil: Arapça Aktif
 • Ulusal |
  Nakdu’l-Metni fi gayri Ehâdisi’l-Ahkâm inde’l-Usûliyyîn

  Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2022-03-28 12:34:27 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  Cevanibu'n-Nakdi ve't-Tahkik fi Üsdi'l Gabe li-İbni'l Esîr

  Yayın Tarihi: 03.11.2021 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-23 12:55:55 - Dil: Arapça Aktif
 • Uluslararası |
  el-Kevserî Muhaddisen

  Yayın Tarihi: 13.12.2019 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-22 14:24:02 - Dil: Arapça Aktif
 • Ulusal |
  Mefhûmu Ulûmi'l-Hadis ve İşkâliyyetü Alakatihi bi Nakdi'l-Hadis İnde'l-Muasırîn

  Yayın Tarihi: 30.12.2021 - Güncelleme Tarihi: 2022-03-03 11:37:24 - Dil: Arapça Aktif
 • Akademik Görevler

 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ |
  TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ |
  İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2018 - Bitiş Tarihi:
 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ |
  İSLAMİ İLİMLER PR. (ARAPÇA) (TAM BURSLU) |
  FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

  Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2018
 • Dersler

 • Lisans |
  İslam İbadet Esasları

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Kelam Metinleri

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Hadis Usulü

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Fıkıh Metinleri

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Kelamda Uluhiyet

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Metin Tenkidi

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Special Reading in Arabic

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Arapça
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Kelam Metinleri

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Hadis Şerhleri

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Hadis Usulü

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Fıkıh Metinleri

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Kelamda Uluhiyet

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Metin Tenkidi

  Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Kelam Metinleri

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam Metinleri

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Yeni İlmi Kelam Metinleri

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Yeni İlmi Kelam Metinleri

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam Mezhepleri Tarihi

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam Mezhepleri Tarihi

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam Mezhepleri Tarihi

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Günümüz İtikadi İslam Mezhepleri

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Günümüz İtikadi İslam Mezhepleri

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Günümüz İtikadi İslam Mezhepleri

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam Akaid Hadisleri Kaynakları

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Akaid Hadisleri

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Akaid Hadisleri

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Akaid Hadisleri

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Akaid Hadisleri

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları 2

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam 2

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam 1

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam 2

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam 2

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam 1

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  Kelam 1

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları 2

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları 2

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları 1

  Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları 1

  Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları 1

  Dönem: 2015-2016 - Saat: 2 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları

  Dönem: 2016-2017 - Saat: 4 - Dil: Arapça
 • Lisans |
  İslam İnanç Esasları

  Dönem: 2017-2018 - Saat: 4 - Dil: Arapça
 • Yüksek Lisans |
  Hadis Usulü Metinleri

  Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Kelamda Uluhiyet

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam İbadet Esasları

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  İlelü'l-Hadis

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hadis Usulü Metinleri

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hadis II

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hadis Literatürü

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Metin Tenkidi

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Fıkıh Metinleri

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Fıkıh Metinleri

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Kelam Metinleri

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Klasik Kelam Metinleri

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Belağat

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Belağat

  Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  İslam İbadet Esasları

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Lisans |
  Hadis II

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Doktora |
  Kelamda Uluhiyet

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Yüksek Lisans |
  Hadis Usulü Metinleri

  Dönem: 2021-2022 - Saat: 3 - Dil: Türkçe
 • Eğitim Bilgisi

 • Yüksek Lisans |
  The University of Jordan |
  HADİS

  Adı: Tea'kkubati'l-Hafiz İbni Hacer fi el-İsabe ala İbni El-Esir fi Üsdi'l-Ğabe - Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2007
 • Doktora |
  The University of Jordan |
  HADİS

  Adı: Teaddüdü'l-hâdise fî rivâyâti'l-hadîsin-nebevi: Dirasetün te'siliyye - Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2011
 • Lisans |
  Al-Balqa Applied University |
  ilahiyat

  Adı: - Başlangıç Tarihi: 2000 - Bitiş Tarihi: 2004
 • Tez Danışmanlıkları

 • Yüksek Lisans |
  İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ABDUL BASIT BABA ISSAH - Yıl: 2021 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: ABDULLAH MAHMUT İPLİK - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: FATMA SÜMEYRA KORAY - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İbn Haldun Üniversitesi

  Yazar: İBRAHİM BULAT - Yıl: 2022 - Durum: Tamamlandı
 • Yüksek Lisans |
  Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı |
  İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

  Yazar: YAHYA ETER - Yıl: 2022 - Durum: Devam Ediyor
 • Kitaplar

 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  SAHÎH-I BUHÂRÎ: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar

  Yıl: 2020 - Dil:Arapça - ISBN:978-605-06905-9-0 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Şerhu’l-Kasîde el-Kuşeyriyye

  Yıl: 2012 - Dil:Arapça - ISBN:978-9957-23-221-4 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  en-Ni’amu’s-sevâbiğ fî Şerhi’n-nevâbiğ li’t-Taftazânî (Tahkik)

  Yıl: 2018 - Dil:Arapça - ISBN:9786052279045 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Arap Dili ve Belâgati
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Husnu’t-Tekâdî fî Sîrati Ebî Yusuf el-Kâdî li’l-Kevserî ve 4 eseri (Tahkik)

  Yıl: 2017 - Dil:Arapça - ISBN:9789957234195 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>Hadis
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  el-Mubînu’l-mu’în li fehmi’l-erba’în li’l-Kârî (Tahkik)

  Yıl: 2018 - Dil:Arapça - ISBN:9786052279182 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  el-Envâru’l-Vâdiha fî Tefsîr el-Fâtiha li ed-Dîrînî (tahkik)

  Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:978-9957-23-298-6 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir>Kelam
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Teaddüdü’l-Hâdise fî Rivâyâti’l-Hadîs

  Yıl: 2014 - Dil:Arapça - ISBN:978-9957-56-616-6 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  Mecmu’ Resâil li-’Allâme İbn Kemâl Paşa (Tahkik)

  Yıl: 2018 - Dil:Arapça - ISBN:9786058245181 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Osmanlı'da İlm-i Hadis

  Yıl: 2020 - Dil:Arapça - ISBN:978-605-9276-13-9 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Şerhu Vasiyyet el-İmâm Ebî Hanîfe li’l-Bâbertî

  Yıl: 2006 - Dil:Arapça - ISBN:978-9957-23-097-5 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  en-Nüket et-Tarîfe li’l-Kevserî (tahkik)

  Yıl: 2021 - Dil:Arapça - ISBN:9789957233297 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  El- Munire fi'l Mevâiz ve'l Akâid

  Yıl: 2018 - Dil:Arapça - ISBN:9786052279052 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Dirâsât fi en-Nakdi'l Hadisi inde'l-Usuliyyin

  Yıl: 2022 - Dil:Arapça - ISBN:9786257249348 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Fütûhu'l-Gayb fi'l-Keşfi an Kınai'r-rayb lit' Tîbî (Tahkik)

  Yıl: 2013 - Dil:Arapça - ISBN:9789957231804 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tefsir
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  Mahiyyetu Ulumi'l Hadis ve'l İtticahatu'n-Nakdiyyetu'l Muasıra

  Yıl: 2022 - Dil:Arapça - ISBN:9789957236151 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Hadis
 • ULUSLARARASI |
  Bilimsel Kitap |
  el-işfâk alâ ahkâmi't-Talâk (Tahkik/Tenkit ve Neşir)

  Yıl: 2022 - Dil:Arapça - ISBN:978-9957-23-585-7 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>İslam Hukuku>Hadis>Kevseri,Talak,Ahmed Şakir
 • ULUSAL |
  Bilimsel Kitap |
  İslam İlim Geleneğinde NEVEVİ

  Yıl: 2022 - Dil:Türkçe - ISBN:9786258122008 | İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Kelam
 • Makaleler

 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Dârekutnî’nin Kitâbü’s-Sünne’de Ebû Hanîfe’ye Yönelik Hadis Tenkitleri

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Ahzâb Sûresi 53. Âyetinin Sebeb-i Nüzûlü ile İlgili Rivayetlerin Eleştirel Değerlendirilmesi

  Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  HADİSÇİLERİN EBÛ HANÎFE’YE ŞİDDETLİ TEPKİLERİ: İMAN MESELESİ ÖRNEĞİ

  Yıl: 2020 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Esmâ-ı Hüsnâ’nın Tevkîlfîliği veya Kıyâsîliği Hakkında Metodolojik Bir Çalışma

  Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO)
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Islâhu’n-nas

  Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: Endekste taranmıyor
 • ULUSLARARASI |
  Hakemli |
  Eserlerin Müelliflerine Aidiyetini Belirlemede Hadis Tenkidinin İşletilmesi -Örnek Olarak Hanefilere Nispet Edilen II. Asır Hiyel Eserleri-

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: DOAJ
 • ULUSAL |
  Hakemli |
  Hz. Peygamber’in Lisanıyla Şiir: Hadislerdeki Olayların Tasavvurunda Rivayetlerin Tümevarımsal Olarak İncelenmemesi Problemine Dair Eleştirel Bir Araştırma

  Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: TR DİZİN
 • Temel Bilgiler

 • Temel İslam Bilimleri |
  İlahiyat Temel Alanı

  Güncelleme Tarihi: 2018-04-30 18:25:23