PROFESÖR DOKTOR

VASFİ ABUZİD

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

vasfi.abuzid@ihu.edu.tr

Hakkında

Kısa Özgeçmiş

Kahire Üniversitesi Dârü'l-Ulûm Fakültesi'nden mezun oldu (1997). Yüksek Lisansını Kahire Üniversitesi Dârü'l-Ulûm Fakültesi Fıkıh ve Usulü Fıkıh Bölümü’nde “İslam Hukukunda Cebir Teorisi” (Nazariyyetu’l- cebri fi’l- fıkhi’l-İslâmî) adlı çalışmasıyla (2005), doktorasını aynı bölümde “Cüz’î Makâsıd ve Fıkhî İstidlâldeki Etkisi” (el-Makâsıdu’l-cüz’iyye ve eseruhâ fi’l-istidlâli’l-fıkhî) başlıklı çalışmasıyla tamamladı (2011). Lübnan'daki Tripoli Üniversitesi'nden Fıkıh, Fıkıh Usûlü ve Makâsıdu’ş-Şerî‘a alanlarındaki çalışmalarıyla doçentlik, Mekke-i Mükerreme Açık Öğretim Üniversitesi’nden profesörlük unvanı aldı (2017). YÖK’ten doktora denkliği almış (2022) olup hem Mısır hem de Türk vatandaşlığı bulunmaktadır.